VIKZ -
İslam Kültür Merkezleri Birliği

İslam Kültür Merkezleri Birliği 1973 senesinde Köln'de kurulmuş dini cemaat statüsüne sahip bir İslami teşkilattır. Bağımsız, partiler üstü ve umuma hadimdir. Derneğin amacı, Almanya'da yaşayan Müslümanlara dini, sosyal ve kültürel alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktır. Bir diğer temel görev ise, İslam'ın ve Müslümanların Alman toplumunun birer parçası olarak kabul edilmeleri ve kültürlerarası iletişimin sağlanmasıdır. Bu amaçla VIKZ, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde belediye, eyalet ve federal düzeyde birçok dini, sosyal ve devlet kurumuyla ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

Kurumsal Şema

Üçlü Yapılanma

  • Çatı Kuruluş
  • Eyalet Dernekleri (9 adet)
  • Mahalli Cami ve Eğitim Dernekleri (takriben 300'e yakın)
Yönetim Kurulu

 

Başkan: Ali Yılmaz
Başkan Yardımcısı: Kazım Per
Başkan Yardımcısı: Muhlis Şahin
Genel Sekreter: Tahsin Yazgan
Muhasip: Adnan Demir
Üye: Mahmut Arslanbaş
Çalışma Presipleri

VIKZ, Federal Almanya'nın  Ana Yasası'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Çalışmaları ve hedefleri özgür-demokratik temel düzene uygundur. Kamu menfaatı için hizmet verir ve toplumumuzda farklı dini ve etnik kökene sahip insanların barış içinde bir arada yaşamasını destekler. Herkese karşı saygı ve hoşgörü çok önemlidir. Birlik, siyasi olarak tarafsızdır ve partizanlık ilkesini gözetmez.

Hizmet anlayışının temelini Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'in şu Hadis-i Şerifi teşkil eder:

"İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır." (Taberani, el-Mu'cem el-evsat, 5787)

Din Anlayışı

İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin müntesipleri itikatta Ehli Sünnet ve'l-cemaat, amelde ise çoğunluğu Hanefi mezhebine mensuptur. Ayrıca tasavvuf ile ilgilenen Müslümanlara da imkanlar sunulmaktadır. İslam tasavvufu fikir ve eylemlerin merkezine Yaradan'a olan mutlak sevgiyi yerleştirir. Mutasavvıflar, dini görevlerini yerine getirmenin yanı sıra, Allah'a yakın olmaya ve Allah'ı tanımaya (marifetullah) çalışırlar. Tasavvuf hususunda, 14. yüzyılda Orta Asya'da ortaya çıkan Ehli Sünnet ve'l-cemaat'e bağlı olan Nakşibendiyye'nin öğretileri baz alınır. VIKZ'nin 1973 senesinde kurulması aşamasında Osmanlı medreselerinde Dersiam olarak görev yapan alim Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (k.s.)'nun (1888-1959) talebeleri bulunmaktaydı. Süleyman Efendi taleblerine bir mürşid-i kamil olarak Nakşi yolunun kaidelerini de öğretmiştir.

İslam tasavvufunun bazı unsurları:

  • Zikri hafi: Kalp ile Allah'ın zikredilmesi.

"Şüphesiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmein olur." (Ra'd Suresi 13:23).

  • İhlas Suresinin hatmi
  • Sohbet

 

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (1888-1959)

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi, 1888 yılında bugünkü Bulgaristan sınırları içinde bulunan Ferhatlar'da (Delchevo/Razgrad Bölgesi) doğdu. Tefsir ve Hadis Fakültelerini bitirdikten sonra Fatih ve Süleymaniye Medreselerinde "Dersiâm" olarak çalıştı. 1924 yılında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim sisteminde  tevhid-i tedrisatın yürürlüğe girmesiyle medreseler kapatılmıştır. Sonuç olarak, binlerce profesör yüksek öğretim üyeliklerini kaybederek ya emekli olmuş veya sadece vaizlik yapmalarına müsaade edilmiştir. Süleyman Efendi, İstanbul'daki Selatin Camileri'nde vaiz olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1946'dan itibaren çok partili sisteme geçilmesi ve yeni seçilen hükümet tarafından eğitim üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesiyle Süleyman Efendi, devlet desteği olmaksızın temel din eğitimi için Kur'an Kursu açmıştır.

Kısa sürede  birçok imam, müezzin, hatip ve müftü yetiştirmiş ve bu kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çeşitli camilerde istihdam edilmiştir. Ancak 1960'larda Süleyman Efendi'nin vefatından sonra talebeleri bazı çevreler tarafından ayrımcılığa uğramıştır ve "Süleymancı" olarak yaftalanmışlardır. Süleyman Efendi ve talebeleri Ehli Sünnet ve'l-cemaate bağlı ve Hanefi mezhebine mensupturlar. Meşreben Nakşibendiyye'ye uyarlar. Bu mezhep ve meşrepler aşırılık ve fanatizmden uzaktır ve ılımlı bir çizgi izlemektedir. Süleyman Efendi, ne yeni bir din, ne yeni bir inanç, ne yeni bir mezhep, ne yeni bir tarikat kurmuştur. Bütün bu açıklamalardan sonra, İslam Kültür Merkezleri Bilriği'nin mensuplarına veya Süleyman Efendi'nin talebelerine "Süleymancı veya Süleymancılık" tabirinin uydurulması tamamen hakikatlere aykırıdır.

İmam Eğitimi

VIKZ, 1980'lerden beri Almanya'da imamlarını yetiştiren tek ve en eski İslami çatı kuruluşudur. İmam adayları Almanya'da doğmuş veya büyümüş ve yaşadığı ülkenin kültürüne ve diline hakim şahıslardan ibarettir.

Finansmanlık

VIKZ kendisini, sadece üyelik aidatları ve bağışlarla finanse etmektedir. Almanya çapında yaklaşık 300 müstekıl cami ve eğitim derneği bulunmaktadır.